Beboerdemokrati og proces

I DOMINIA har vi opbygget en stor viden om beboerdemokratiets regler, rammer og dynamik. Dertil kommer omfattende erfaring med at navigere som rådgivere inden for disse rammer. Det kan synes banalt at konstatere, at beboerdemokratiet forstås, respekteres og anvendes som en styrke i byggeprojektet. Det er imidlertid ikke en selvfølge, at brugerne har så stor indflydelse på omfang, karakter og den videre proces i et byggeprojekt.

Det er essentielt, at der tidligt i processen planlægges i forhold til den beboerdemokratiske proces. Det er med til at sætte rammerne for projektet og fremdriften i byggeprocessen. Niveauet for inddragelse af beboerne er vigtig at få afklaret fra starten, både af hensyn til praktisk planlægning, økonomi og tid samt sikre, at der er de rette kompetencer tilstede i projektorganisationen. Skal beboerne f.eks. inddrages i beslutninger om indretning af indretning af egne boliger, fællesarealer og er det i bygning eller grønne arealer? Er der tale om plejeboliger eller andre boliger for beboere med særlige behov, så der kan være særlig ekspertise som skal inddrages i fht. at guide valg af farver, lys- og lydforhold, teknologier eller andet?

Dette er noget af det, vi drøfter med bygherre fra starten af projektet og bidrager til, at der lægges en strategi for det videre forløb. I den forbindelse afklarer vi også kommunikations behov og ressourcer samt rolle fordeling.

Vores erfaring siger os, at i renoverings­projekter bliver kommunikationen i forhold til beboerne særlig afgørende. Deres bolig og nærmiljø omdannes til en byggeplads, og den enkelte beboers tolerancetærskel sættes på en alvorlig prøve. Det bliver afgørende, at netop beboerne føler sig hørt og velori­enteret i hele forløbet.

I almene boligbyggesager bidrager vi til at sikre, at roller og beslutningsveje er tydelige i projektorganisationen. Det indebærer bl.a. at få afklaret beboerdemokratiets beslutningsorganer og dets deltagere i det konkrete projekt. Typisk vil der være et byggeudvalg eller følgegruppe som udgør en central rolle i projektorganisationen.

Vi lægger vægt på at bidrage til en åben og tillidsfuld dialog mellem parterne. Vi har gode erfaringer med at bruge beboermøder til at skabe tryghed, transparens og ejerskab for projektet blandt beboerne og sikre en tillidsfuld relation til de professionelle parter i projektet. Dertil kommer forskellige former som bl.a. workshops, kick-off møder o.lign. som redskaber til at inddrage beboere gennem processen. Hvilke former der passer vil afhænge af projektet og bygherres ønsker.

Vi lægger vægt på, at beboerne får en så god oplevelse af processen som muligt. Det er svært at gøre alle tilfredse, dels fordi folk er meget forskellige og har forskellige behov som ikke altid kan honoreres inden for rammerne af byggeprojektet, dels fordi vores erfaring siger, at der genereres forventninger løbende gennem projektet. Derfor vægter vi klar og løbende kommunikation om projektet og fremdriften højt.

Endelig går vi op i at bidrage til, at beboerne oplever en klar sammenhæng til udførelsen og de endelige resultater. Det kan f.eks. ske gennem udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af udbuddet og ved at invitere entreprenører til beboermøde.