Genhusning

I byggeprojekter kan der opstå behov for genhusning af brugerne, mens arbejdet pågår. Det er oftest i forbindelse med gennemgribende renoveringsopgaver, at der kan opstå behov for genhusning i kortere eller længere perioder. Det kan være i renovering af boliger, hvis omfanget eller karakteren af renoveringen gør boligen ubeboelig eller generne for beboerne så store, at genhusning bliver et nødvendigt eller mere hensigtsmæssigt valg. Det vil typisk være i sager, hvor køkken, bad og/eller facader renoveres eller ombygges.

Behovet for genhusning kan også opstå, hvor der arbejdes i skoler eller daginstitutioner, hvor der bliver behov for erstatningslokaler, mens arbejdet pågår. Genhusning kan dog også være en mulighed, der vælges, som følge af miljømæssige forhold som f.eks. skimmelsvamp eller miljøfarlige stoffer. Endelig kan genhusning være et valg, hvor der er tale om udsatte eller svage brugere som f.eks. plejeboliger eller -institutioner.

 

Kompetent og erfaren rådgiver

DOMINIA har rådgivet og bistået bygherrer i en lang række sager, hvor genhusning har spillet en central rolle. Vi har opbygget en indgående erfaring med alle dimensioner af genhusning. Vi kan tilbyde at:

  • Rådgive i forbindelse med beslutningstagning herunder,
  • Opstille forskellige scenarier inklusiv oversigt over økonomiske konsekvenser af forskellige beslutningsalternativer
  • Udvikle og gennemføre strategier for genhusning
  • Planlægge byggeprocessen under hensyntagen til en konkret genhusningsstrategi herunder,
  • Planlægge og gennemføre udbud af genhusningsfaciliteter i form af midlertidig pavilloner
  • Planlægge og gennemføre udbud af flytteforretning i forbindelse med flytning

 

Eksempler på overvejelser om genhusning

Beslutningen om genhusning vil selvsagt afhænge af de konkrete forhold i byggesagen. Ud over karakter og omfang af bygningsarbejderne, som nævnt ovenfor, så er der andre forhold, som skal tages i betragtning. Her nævner vi nogle eksempler, som indgår i vores rådgivning.

Hvilke muligheder er der for genhusning? Ofte vil den billigste og enkleste mulighed være, at genhusningen sker inden for bygherrens eget regi. Det kan f.eks. være at udnytte til- og fraflytningsmønstre i den aktuelle eller nært beliggende afdelinger. Alternativt kan det være i form af pavilloner opsat på boligforeningens eget område. Tilsvarende for skoler vil det være oplagt at se på, om der ligger faciliteter i nærheden, som kan anvendes helt eller delvist i byggeperioden.

Kan der høstes fordele i at genhuse? Der kan være flere gevinster ved genhusning. Generne ved at bo midt i en byggeplads kan ofte være større end genen ved at blive genhuset. På den økonomiske side vil man opleve en betydelig kortere byggeperiode, idet entreprenøren kan planlægge og udføre sit arbejde langt mere rationelt. Der skal endvidere ikke bruges penge på midlertidige foranstaltninger i boligerne, hvilket ofte kan ses afspejlet i tilbudsprisen.