Renovering, og især landsbyggefond-støttet renovering, kræver helhedstænkning. DOMINIA sætter lighedstegn mellem helhedstænkning og bæredygtighed, fordi bæredygtighed er at komme hele vejen rundt om et projekt. Det sikrer vi ved, at miljømæssige, sociale og økonomiske kvaliteter alle indgår i vores tilgang til renoveringsopgaven, helt fra begyndelsen hvor vi laver behovsafdækning med bygherre.

For at kunne håndtere bæredygtig renovering på en overskuelig, transparent og effektiv måde, hvor kvalitet, budget og tid overholdes, bruger vi et procesredskab/dialogværktøj kaldet ’Bæredygtig Renovering’.

HVAD ER BÆREDYGTIG RENOVERING

’Bæredygtig Renovering’ er et procesredskab/dialogværktøj, der bruges i den tidlige fase af renoveringsprojektet. Redskabet består i en drejebog med en struktur/guideline for den dialog med bygherre og brugere og evt. andre interessenter, som foregår i den tidligste fase af byggeprojektet, hvor målsætninger og rammer fastlægges. Ved at bruge drejebogen bliver der skabt en rød tråd i byggeprocessen, hvori bæredygtighed har en central placering. Ved at gøre bæredygtighed til et centralt emne i renoveringsprojekter, kommer helhedsplanen af sig selv.

HVAD FÅR I

I får sikret en kvalificeret afgrænsning af opgaven og aktørernes behov og forventninger til både resultat og proces. I får en transparent og effektiv proces, hvor I kan sidde med ved bordet efter ønske og behov. Brugen af ’Bæredygtig Renovering’ sikrer, at alle relevante aktører kan indgå i en transparent og kvalificeret dialog. Hver aktør kan bidrage med sin viden. Dialogen foregår i øjenhøjde, og rådgiverne sikrer, at den faglige viden kommer i spil på rette tidspunkt, således at opgaven afgrænses og målene defineres med passende niveau af bæredygtighed inden for de givne økonomiske og tidsmæssige rammer.

BÆREDYGTIG RENOVERING TRIN FOR TRIN

I korte træk kan processen beskrives således:

0. AFGRÆNSNING OG MÅL

Sammen med bygherre afgrænses opgaven, forventninger og behov afdækkes og mål formuleres. Til denne fase bruges ’Bæredygtig Renovering’ dialogværktøj.

1. DIAGNOSE

Vi stiller en præcis arkitektonisk og teknisk diagnose for byggeriet, som indeholder nødvendig dokumentation for byggeskader. Undervejs klarlæg­ges byggeriets problemer og ikke mindst kvaliteter. Som en del af diagno­sen kortlægges om muligt også brugeradfærden, idet den i sidste ende har stor indflydelse på effekten af bæredygtighedstiltagene og på, hvordan projektet bliver modtaget hos brugerne. Dette går især på det energitekni­ske og beboernes forbrugsmønster.

2. KORTLÆGNING

Gennem workshops med beboere og byggeudvalg (udvalgte beboere og bestyrelsesmedlemmer) laves en analyse, hvori problemstillinger identificeres og kortlægges med udgangspunkt i den bæredygtige helhedstanke. På den baggrund udarbejdes et katalog med løsningsforslag. Herefter placeres for­slagene i ”bæredygtighedens trekantsmodel” (se ovenfor) i forhold til deres effekt på den økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed. Når dette er gjort, forsøger vi at optimere forslagene, så de performer bedst muligt på alle tre aspekter, og på den måde rykker nærmere trekantens midte. Således sikrer vi optimale bæredygtige løsninger.

3. TOTALØKONOMI

Vi udarbejder en simulering af eksisterende og fremtidige forhold og ”tester” forsla­genes energimæssige besparelse, anlægsomkostninger og levetid set i forhold til stigende energipriser. Inden for rammen af den bæredygtige helhedstanke sættes fokus på rentabilitet, idet en række løsningsforslag sammenlignes i forhold til ef­fekt. Dette bidrager til at sikre totaløkonomien i projektet i sin helhed.

4. ENERGIMÅL

På baggrund af disse analyser formulerer vi et ambitiøst energimål for bebyggel­sen, som bliver en ledestjerne i bebyggelsens grønne vision.

Thrane.nu