Som bygherrerådgiver er DOMINIA bygherrens nærmeste samarbejdspartner og rådgiver gennem hele byggeprocessen. Vi yder kyndig rådgivning i alle faser fra rådgivning og sparring om idé, mål og strategi i den indledende fase til realisering af byggeriet og den efterfølgende idriftsættelse.

I DOMINIA har vi et erfarent team af bygherrerådgivere, som er dedikeret bygherrerådgivningsopgaver. Vi er fokuserede på hele tiden at udvikle disse kompetencer og på at være opdateret på gældende lovgivning og regler, så vi hele tiden kan yde den bedste, mest kvalificerede rådgivning til vores bygherrer i forhold til den konkrete opgave.

Vores primære kundegruppe er offentlige bygherrer og almene boligselskaber, så vi har stor erfaring med de særlige love og betingelser, der gælder for disse sektorer. Viden om og erfaring med udbudslovgivningen – herunder EU-direktiverne – har stor betydning for kvaliteten af rådgivningen. Tilsvarende har det betydning, at vi har stor erfaring med at gennemføre alle dele af udbudsprocessen fra strategi, valg af udbudsform og udformning af udbudsmateriale til gennemførelse af udbud, tilbudsvurdering og kontrahering.

Som bygherrerådgiver bistår vi bygherren med afklaring og fastlæggelse af strategien herunder at finde den mest optimale samarbejdsform og beskriver fordele og ulemper ved de forskellige rådgivnings-, entreprise- og udbudsformer i forhold til opgaven. Vi har stort fokus på strategier og procesplaner, da disse i høj grad hænger sammen med at sikre, at mål omsættes til praksis og føres helt til dørs. Yderligere har strategien afgørende betydning for planlægning, tidsstyring og økonomien i projektet, så den samlede opgave løses bedst muligt inden for den aftalte tid og økonomi.

Vores rådgivning er ikke en standardydelse, men målrettes den konkrete bygherre og sag. Vi bidrager med alle de relevante kompetencer: alle dele af den tekniske bygherrerådgivning inklusiv rådgiver- og entrepriseudbud, efterfølgende styring og opfølgning, procesledelse og brugerinddragelse.

Vi er fra de mange almene byggeprojekter vant til at gøre beboerdemokrati og brugersamarbejde til en stærk dimension i opgaveløsningen og dermed sikre, at relevante fagligheder og interessenter kommer i spil, og at væsentlige meningsdannere og relevant information inddrages i projektet.

Thrane.nu