ENERGI

Vores erfaring er, at en helhedsorienteret tilgang til byggeopgaver – uanset om vi taler nybyggeri, ombygning eller renovering – giver de bedste resultater. Det gælder også energioptimering. Vi vil derfor i den indledende dialog med bygherren sikre, at energioptimering ses i et helhedsorienteret perspektiv.

Energirammeberegninger er fundamentet i energirådgivningen. Det handler dels om at sikre, at bygningerne lever op til bygningsreglementets krav til energiforbrug, dels om at skabe optimalt fungerende og driftsmæssigt optimerede løsninger til vores kunder. I vores rådgivning om energioptimering indgår faktorer som bl.a. bygningens udformning, placering, orientering, installationer og materialer.

Konkret sker det ved at vi gennemfører energirammeberegninger og ud fra resultaterne heraf sammensætter en eller flere mulige løsningsforslag, som vi drøfter med vores kunde og samarbejdspartnere. Hvilke og hvor mange løsningsmodeller, der kommer i spil, kan variere bl.a. efter sagstype (nybyggeri eller renovering eller en kombination), ambitionsniveau for energi- og bæredygtighed i projektet, projektøkonomi osv. Vi rådgiver både om passive og aktive energitiltag, heriblandt solceller.

INDEKLIMA

Der vil typisk være en tæt sammenhæng mellem indeklima og energioptimering. Indeklima dækker en gruppe af undersøgelser og analyser, som vi betragter i sammenhæng. Det er både luftsammensætning, lys, lyd og temperatur. Typiske delopgaver, vi udfører, er:

  • Indeklimaberegninger, idet vi ser på CO2 indhold i luften, luftskifte, rumtemperatur m.m.
  • Varmefordelingsberegninger
  • Kuldebrosberegninger
  • Kontrol af energiforbrug
  • Idriftsættelse og Indregulering

I tilfælde af at der er tale om eksisterende bygninger, vil vi bruge driftsdata og undersøge brugsmønstre. Bl.a. er det væsentligt at afklare, hvor mange timer rummene bruges og til hvad. Vi drøfter dette, samt resultaterne vi når frem til i undersøgelserne, med både bygherre og samarbejdspartnere og finder derudfra de optimale løsninger.

Varmefordelingsberegningen kan med fordel benyttes til at undersøge varmetabet i en bygning, der senere vil kunne sammenlignes med eventuelle forbedringer ved renovering. I beregningen tager vi hensyn til bygningens klimaskærm, ventilation m.m. Ud fra tegningsmaterialer, registreringer eller andre oplysninger opstiller vi beregningen for den givne bygning. Vi benytter gældende standarder for at udføre beregningerne.

Kuldebrosberegninger kan benyttes blandt andet til at undersøge en given konstruktion for varmetab eller risiko for fugt. Gennem beregninger og simuleringer udfører vi gerne kuldebrosberegninger. Vi benytter i stort omfang WinIso, der tager hensyn til konstruktionens opbygning, materialer og temperaturudsving.

Vedrørende idriftsættelse og indregulering kan læses mere under commissioning.

Ud over ovenstående ydelser tilbyder vi også indeklimaklassificeringer og gennemfører indeklimasimuleringer (BSim).

Thrane.nu